รายงานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ. 2565

Up Date 3 ส.ค. 65 กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สนผ.สพฐ.
นางสาว สุนิสา ขำทัศน์