บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติส่วนตัว

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี :
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการคุรุทายาท

 • ปริญญาโท :
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาเอก :
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี หลักสูตรนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม 

 • พ.ศ. 2559
  หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ 
 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

 • พ.ศ. 2560
  การพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • พ.ศ. 2560
  หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
(ปรม.) รุ่นที่ 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • พ.ศ. 2562
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 72 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2562
  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์

 • พ.ศ. 2563 – ก.ย.2564   อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งที่สำคัญ

  • 16 กันยายน 2539 ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

  • 24 สิงหาคม 2554 ครูชำนาญการ สพม. เขต 8

  • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ครูชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 8

  • 20 ธันวาคม 2559 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพฐ.

  • 9 มกราคม 2560 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู
 และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 18 ตุลาคม 2560 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 19 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 6 มีนาคม 2563  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  •  7 มกราคม 2564   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจ  ราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  •  10 กุมภาพันธ์ 2564   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  •  4  มิถุนายน 2564  โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

  •   1 ตุลาคม 2564   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   การศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ระหว่างไทย-จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7

  • เข้าร่วมประชุมการศึกษาระดับโลกและ BETT ณ สหราชอาณาจักร

  • กิจกรรมฝึกปฏิบัติร่วมสังเกตการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับผู้บริหาร ครูออสเตรเลีย ในระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษา เมืองดะนีดิน(Study Dunedin) และเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

  • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

   การปฏิบัติงานพิเศษ

  • พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560  คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

  • พ.ศ. 2559 – 2560 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  •  พ.ศ.2559 – 2560 คณะทำงานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ

  • พ.ศ. 2560 – 2561 คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

  • พ.ศ.2560 – 2562  คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแผนบูรณาการเชิงยุทธ์ศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  •  พ.ศ. 2560-2562  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

  •  พ.ศ. 2561 – 2562  คณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  •  พ.ศ. 2561  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

  •  พ.ศ. 2561 – 2562  คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  •  พ.ศ. 2562 หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

  •  พ.ศ.2562 – 2563 คณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ก.พ.)

  •  พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน   คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

  •   พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน    คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสนเทศและการ    เรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล

  •   พ.ศ. 2563  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมการด้านจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ของสภาผู้แทนราษฎร

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและ  การพัฒนาครู วุฒิสภา

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อ  เสียงมาสู่ ประเทศชาติ ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  •  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต

 

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธีร์ ภวังคนันท์

นายธีร์ ภวังคนันท์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก

นางสาวลิลิน ทรงผาสุก

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางยุภา เอี่ยมสงวน
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายโกศิลป ดวงใจ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางปัทมา ปันทวังกูร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางชื่นใจ กระแสสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
นางปัทมา ปันทวังกูร
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 1
นายอัครเดช สีมาพลกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3
นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายโกศิลป ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ
นางยุภา เอี่ยมสงวน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา

1.กลุ่มบริหารทั่วไป (บท.) โทร.02-281-4412 หรือ 02-288-5843

ภารกิจ

(1) ควบคุม กำกับ งานธุรการ งานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
(2) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ และการดูแลอาคารสถานที่
(3) ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนัก และเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(4) ศึกษา ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน งานเลขานุการสำนักงาน เพื่อให้ภารกิจของสำนักเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นางชื่นใจ กระแสสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางนุชนาฎ อ่างแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปรมัตถ์ อโณทัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกนกพร พรหมกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายศิลา อ่างทอง
พนักงานธุรการ ส4
นางนัยนา สุขวิบูลย์
พนักงานธุรการ ส4
นางสาวกฤตยา ตองติน
พนักงานธุรการ ส4
นายอรรณพ จอกรบ
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม
พนักงานธุรการ
นางสาวสุวิภา ด่างใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนริศรา แท่นทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกิติ นวลอินทร์
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวธนพร อิศเรนทร์
พนักงานพิมพ์ดีด

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย (พน.) โทร.02-280-5530 หรือ 02-288-5840

ภารกิจ

(1) พัฒนานโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัย และข้อเสนอการพัฒนาการศึกษา
(2) เผยแพร่นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ
(3) วิเคราะห์จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการสาธารณชน สื่อมวลชน
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านนโยบายแก่หน่วยงานภายนอก

นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจรินทร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายนภัสร์นันท์ บุญแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายสามารถ สุขสกุล
พนักงานธุรการ

3.กลุ่มแผนและโครงการ (กผ.) โทร.02-280-2910 หรือ 02-288-5846

ภารกิจ

(1) จัดทำแผนปฏิบัติการรายปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) จัดทำแนวทางและกรอบการทำงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน
(3) จัดทำแผนการปฏิบัติงานในระบบ BB-EV MIS และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายไตรมาส ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) วิเคราะห์จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการ สาธารณชน สื่อมวลชน

นางปัทมา ปันทวังกูร
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ
นางสุชาดา คล้ายทอง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
นายวิโรจน์ ธานมาศ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวภาวนา ช้างใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายมงคล สมเจตนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางรุจยา อินต๊ะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวนัดดานันท์ พาจารณ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวธนธร คล้ายทอง
พนักงานธุรการ

4. กลุ่มงบประมาณ 1 (งบ 1) โทร.02-288-5851 หรือ 02-280-5515

ภารกิจ

(1) วางแผน วิเคราะห์ วิจัย จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ คำชี้แจง รายละเอียดข้อมูลประกอบคำของบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) วางแผน วิเคราะห์ บริหารงบประมาณ งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน ของสำนักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) จัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบบุคลากร และเงินอุดหนุนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(5) วิเคราะห์ วิจัย ค่าใช้จ่ายรายหัว และต้นทุนผลผลิตให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
(6) พัฒนาระบบ จัดตั้ง จัดสรร ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของงบบุคลากร และงบเงิบอุดหนุน
(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน แก่
หน่วยงานภายในและภายนอก
(8) วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการ สาธารณชน สื่อมวลชน
(9) ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 1
นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปพิชญา พุฒนา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวญาฎา ศรีวิทูรย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวชนิกานต์ คำไทย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายวงศกร ชัยภักดี
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

5. กลุ่มงบประมาณ 2 (งบ 2) โทร.02-288-5852

ภารกิจวางแผน

(1) วิเคราะห์ วิจัย จัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(2) จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมงบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) วิเคราะห์ จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและติดตามผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณงบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในส่วนของงบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(5) ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ติดตามผลการจัดสรรและการใช้จ่ายงบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ุ6) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก
(7) วิเคราะห์จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการ สาธารณชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวันนิมิต สายสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รก.นวค.ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 2
หทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายศราวุธ พิสูตรเสียง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด
พนักงานพิมพ์ดีด

6. กลุ่มงบประมาณ 3 (งบ 3) โทร.02-288-5850 หรือ 02-280-5514

ภารกิจ

(1) จัดตั้ง จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงและติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั้งงบปกติ และงบกลางของงบลงทุน 
(2) วิเคราะห์ จัดสรร โอน เปลี่ยนแปลงและติดตามงบลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายไตรมาสของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) วิเคราะห์จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการ สาธารณชน สื่อมวลชน

นายอัครเดช สีมาพลกุล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงบประมาณ 3
นางสาววิสา คำบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายเนวิน ขำสกุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย
พนักงานธุรการ ส4
นายเอนก อินเป็ง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี
พนักงานธุรการ
นายธเนศ สุโฆสิต
พนักงานธุรการ

7.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สส.) 
โทร.02-288-5845-6 หรือ 02-288-5856-7

ภารกิจ

(1) ศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาทางเลือก
(2) จัดสรรงบประมาณ และการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่สำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย การระบุสถานะและสิทธิของนักเรียน
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก โอนสถานศึกษาและการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
(4) การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวณภาภัช เพชรไทย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รก.นวค.ชำนาญการพิเศษ
นายสัณห์ไชย พลรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณรงค์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวธันญ์วริน ธรรมนลินธรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกมลชนก ฟังโอวาท
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ ไชยเรศ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายปองธรรม สมปอง
พนักงานธุรการ
นางสาวอุมาภรณ์ เมืองดี
นิติกร

8. กลุ่มสารสนเทศ (สท.) โทร.02-281-5246

ภารกิจ

(1) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(2) การจัดทำรายงานสถิติ รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอสารสนเทศและผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้บริหาร
(3) ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่บุคคลผู้สนใจ หรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายโกศิลป ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ
นายณัฐธร อ่อนเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวประภาสินี จิระสุโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุพิชา บุญยพฤกษ์
พนักงานธุรการ

๙. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (วท.) โทร.02-288-5836 หรือ 02-281-4940

ภารกิจ

(1) กำหนดนโยบายและแนวทางความช่วยเหลือ ร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่มาตรฐานระดับสากล
(2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบุกเบิกแสวงหา ขยายกรอบ และประสานเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
(3) สร้างองค์ความรู้ด้านต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศ
(4) จัดตั้งและบริหารงบประมาณรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว

นางยุภา เอี่ยมสงวน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นางดารากร เพ็ญศิริ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวอาริสา หมีดเส็น
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายกันตวัฒน์ เพ็ชรไชย
พนักงานธุรการ

10. ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา (ศพข.) 
โทร.02-288-5831

ภารกิจ

(1) จัดทำ พัฒนา ระบบเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรองรับนโยบายรัฐบาล
(2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและนำมาประมวลผล
(3) ดูแล บำรุง รักษา ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อม Software และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและยังไม่มีในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น Big Data

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาววชิรารัตน์ อุดมศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวทิพยรัตน์ ทิมวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ
นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล
พนักงานธุรการ ส4
นางสาวนภัสสร เสนาพิทักษ์
พนักงานธุรการ