สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2556

คำนิยาม
คำนำ
สารบัญ

ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2552 – 2556
และแผนภูมิ 1 จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2552 – 2556

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2552 – 2556

และแผนภูมิ 2 จำนวนนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2552 – 2556

ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2552 – 2556

แผนภูมิ 3 จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นและเพศ ต่อประชากรจำแนกรายอายุและเพศ ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2551 – 2555

แผนภูมิที่ 4 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2551 – 2555

ข้อมูลปีการศึกษา 2556 ในภาพรวมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 6 จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และห้องเรียน จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 7 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 8 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 9 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภท เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 13 จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายอายุ ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 14 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส รายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน
จําแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 17 จำนวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทาง
ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 18 จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกรายชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียนที่มีนํ้าหนักส่วนสูง ตํ่ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 20 จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 21 จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 255ุุ6 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 22.1 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ชั้น ป.6     ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 22.2 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6    จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 23 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6  ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 25 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ รายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 27 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 28 จำนวนนักเรียนติด G และที่มีเลข ปชช.คาดว่าจะผิด จำแนกตามเพศ  ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 29 จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ   ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลปีการศึกษา 2556 รายเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 30 จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 31 จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกรายชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 33 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 34 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 35 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 36 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 37 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 38 จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จําแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 39 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกตามวิธีการเดินทาง ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 40 จำนวนตำแหน่งข้าราชการครูสายบริหารที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 41 จำนวนตำแหน่งข้าราชการครูสายบริหารที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา 2556

ตารางที่ 42 จำนวนข้าราชการครูสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 43 จำนวนข้าราชการครูสายบริหารและสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 44 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตารางที่ 45 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตารางที่ 46 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตารางที่ 47 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 48 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 49 จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุและเพศ ปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 50 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ รายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 51 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียน จำแนกรายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555
ตารางที่ 52 จำนวนนักเรียนติด G  จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2556
รายชื่อคณะทำงาน