สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560

คำนิยาม

ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 1   จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 – 2560
และแผนภูมิที่ 1    จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 – 2560
ตารางที่ 2   จำนวนประชากรและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2556 – 2560
และแผนภูมิที่ 2    จำนวนนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2556 – 2560
ตารางที่ 3   จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2556 – 2560
ตารางที่ 4   จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2555 – 2559

ข้อมูลปีการศึกษา 2560   ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 5   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 6   จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู/ลูกจ้าง และห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 7   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 8   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 9   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภท  ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 10   จำนวน นักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 11   จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกตาม ประเภทโรงเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 12  จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 13  จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 14   จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส และรายชั้น ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 15   จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน
จำแนกรายชั้นปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 16   จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทาง
รายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 17   จำนวนนักเรียน ที่พักนอนประจำ จำแนกตามชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 18   จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามเพศและชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 19   จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ รายชั้น ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 20   จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 21   จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559   ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 22   จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 23   จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
ตารางที่ 24   จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกเพศ
ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 25   จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกเพศ
ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 26   จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายชั้น
ตารางที่ 27   จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 28   จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน ปีการศึกษา 2559 จำแนกตาม เกณฑ์ รายชั้นเรียน

ข้อมูลปีการศึกษา 2560   รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 29   จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกรายชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 30   จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 31   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 32   จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู/ลูกจ้าง และห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน
รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 33   จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรายชั้น รายภาค ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 34   จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 35   จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกเพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 36   จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท และเพศ ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 37   จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน
จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 38   จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กินโลเมตร จำแนกตามวิธีการเดินทาง
ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559   รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 39   จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ  จำแนกตามเพศ
ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 40   จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ  จำแนกตามเพศ
ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 41   จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 42   จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2560

โหลดทุกตาราง (PDF)

โหลดทุกตาราง (Excel)