สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2550

สารบัญ
 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2546-2550 
ตารางที่ 1สรุปจำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2546 – 2550 
ตารางที่ 2จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2546 – 2550 
ตารางที่ 3จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน  รายชั้น ปีการศึกษา 2546 – 2550 
ตารางที่ 4จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2545 – 2549 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 5สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 6จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 7จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 8จำนวนโรงเรียนจำแนกตามสังกัดเดิม ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 9จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 10จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายอายุ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 11จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น รายสังกัดเดิม ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 12จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 13จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส  จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส  ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 14จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 15จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตรจำแนกตามวิธีการเดินทาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 16จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกตามชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 17จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน  และลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 18จำนวนข้าราชการจำแนกตามตำแหน่ง 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  สิ้นปีการศึกษา 2549   
ตารางที่ 19จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายช่วงชั้น ปีการศึกษา 2549 
ตารางที่ 20จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2549 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ  
ตารางที่ 21จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น ปีการศึกษา 2549 
ตารางที่ 22จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายชั้น ปีการศึกษา 2549 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2550 รายเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 23สรุปจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา    2550 
ตารางที่ 24จำนวนนักเรียน และห้องเรียน แยกชั้น และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550  
ตารางที่ 25จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น รายสังกัดเดิม รายเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2550  
ตารางที่ 26จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 27จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน และสังกัดเดิม  รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550  
ตารางที่ 28จำนวนข้าราชครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 29จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม  จำแนกตามประเภทและระดับชั้น รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550 
ตารางที่ 30จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส  จำแนกตามประเภทและเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550