สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2551

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2551
สารบัญ
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา
ตารางที่  1  สรุปจำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2547 – 2551
ตารางที่  2  จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2547 – 2551
ตารางที่  3  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน  รายชั้น ปีการศึกษา 2547 – 2551
ตารางที่  4  จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2546 – 2550
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2551
ตารางที่  5  สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551
ตารางที่  6  จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และห้องเรียน จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2551
ตารางที่  7  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
ตารางที่  8  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2551
ตารางที่  9  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามสังกัดเดิม ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 10  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น  ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 11  จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายอายุ  ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 12  จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น รายสังกัดเดิม ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 13  จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 14  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส  จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส  ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 15  จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 16  จำนวนนักเรียนจำแนกตามวิธีการเดินทาง ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 17  จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกตามชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 18  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูง ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 19  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการรพลเรือน  และลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 20  จำนวนข้าราชการจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  สิ้นปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 21  จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 22  จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาชั้น ม.6 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 23  จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 24  จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายชั้น ปีการศึกษา 2550
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2551 รายเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 25  สรุปจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา    2551
ตารางที่ 26  จำนวนนักเรียน และห้องเรียน แยกชั้น และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียน แยกตามชั้น รายสังกัด รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 28 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายเขตพื้นที่การศึกาษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 29 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียนและสังกัดเดิม รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 30 จำนวนข้าราชการครูสายผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 31 จำนวนข้าราชการครูสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทและระดับชั้น รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 33 จำนวนโรงเรียนและนักเรียนพิการเรียนร่วม รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 34 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 35 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกตามชั้นเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 36 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกตามวิธีการเดินทาง รายเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2551
ตารางที่ 37 จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จำแนกชั้นและเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสิ้นปีการศึกษา 2550 รายเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 38 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 39 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 40 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน