สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2554

ปก
คำนิยาม
คำนำ
สารบัญ

ตารางที่ 1  จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2550 – 2554

ตารางที่ 2  จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2550 – 2554

ตารางที่ 3  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2550 – 2554

ตารางที่ 4  จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2549 – 2553

กราฟตารางที่ 4  แผนภูมิที่ 4 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2549 – 2553

ตารางที่ 5   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 6  จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และห้องเรียน จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 7  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 8  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 9  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 11  จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 12   จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายอายุ ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 13  จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 14  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 15  จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จําแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 16  จำนวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทาง ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 17  จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกรายชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 18  จำนวนนักเรียนที่มีนํ้าหนักส่วนสูง ตํ่ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 19  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 20  จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 21 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ปีการศึกษา 2553

ตารางที่ 22 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2553

ตารางที่ 23 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น ปีการศึกษา 2553

ตารางที่ 24 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายชั้น ปีการศึกษา 2553

ตารางที่ 25 สรุปจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 26  จำนวนนักเรียน และห้องเรียน แยกรายชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 27  จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น ประเภทโรงเรียน ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 28 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 29  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 30 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 31 การจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนพิการ นักเรียนในกลุ่มพิเศษจำแนกตามเพศและเขตพื้นที่

ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท และเพศ ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 33 จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จําแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 34 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกตามวิธีการเดินทาง ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 35 จำนวนจำแหน่งข้าราชการครูสายผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 36  จำนวนข้าราชการครูสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ตารางที่ 37  จำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตารางที่ 38  จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตารางที่ 39  จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตารางที่ 40 จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2553