สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567/1

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2567/1

ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 1จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563– 2567
ตารางที่ 2จำนวนประชากรและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2563 – 2567
ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2563 – 2567
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2563 – 2567

ข้อมูลปีการศึกษา 2567 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 5ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 6 จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู/ลูกจ้าง และห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 7จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 8 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 9 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกตาม ประเภทโรงเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 12จำนวนนักเรียน จำแนกเพศ รายอายุ รายชั้น ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 13จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 14จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส รายชั้น ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 16จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทาง รายชั้น ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 17 จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ รายชั้น จำแนกตามลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 18 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รายชั้น จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียน รายชั้น จำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2567
ตารางที่ 20 จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน รายชั้น จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 21จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 22จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
ตารางที่ 23จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 24จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 25 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น จำแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลปีการศึกษา 2566 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียน จำนวนแนกตามระดับการศึกษาและชั้นเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 28จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้น และเพศ รายเขต ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 29  จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 30จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู/ลูกจ้าง และห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 31 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกเพศ จำแนกตามชั้นเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 33 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ และระดับชั้น รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 34 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 35 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกแนกตามวิธีการเดินทาง รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 36จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จำแนกตามระดับการศึกษา รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 37 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 38จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 39  จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตารางที่ 40จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตารางที่ 41จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตารางที่ 42จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ รายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2567 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 43 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 44 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 45จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566