ภารกิจสำนักนโนบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาระกิจหลัก

1.กลุ่มบริหารทั่วไป (บท.) โทร.02-281-4412 หรือ 02-288-5843

– ควบคุม กำกับ งานธุรการ งานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

– ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ และการดูแลอาคารสถานที่

– ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนัก และเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

– ศึกษา ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน งานเลขานุการสำนักงาน เพื่อให้ภารกิจของสำนักเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย (พน.) โทร.02-280-5530 หรือ 02-288-5840

– พัฒนานโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัย และข้อเสนอการพัฒนาการศึกษา

– เผยแพร่นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ

– วิเคราะห์จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการสาธารณชน สื่อมวลชน

– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านนโยบายแก่หน่วยงานภายนอก

3. กลุ่มแผนและโครงการ (กผ.) โทร.02-280-2910 หรือ 02-288-5846

– จัดทำแผนปฏิบัติการรายปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– จัดทำแนวทางและกรอบการทำงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน

– จัดทำแผนการปฏิบัติงานในระบบ BB-EV MIS และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายไตรมาส ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– วิเคราะห์จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการ สาธารณชน สื่อมวลชน

4. กลุ่มงบประมาณ 1 (งบ 1) โทร.02-288-5851 หรือ 02-280-5515

– วางแผน วิเคราะห์ วิจัย จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ คำชี้แจง รายละเอียดข้อมูลประกอบคำของบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– วางแผน วิเคราะห์ บริหารงบประมาณ งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน ของสำนักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
– จัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบบุคลากร และเงินอุดหนุนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– วิเคราะห์ วิจัย ค่าใช้จ่ายรายหัว และต้นทุนผลผลิตให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
– พัฒนาระบบ จัดตั้ง จัดสรร ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของงบบุคลากร และงบเงิบอุดหนุน
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน แก่
หน่วยงานภายในและภายนอก
– วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการ สาธารณชน สื่อมวลชน
– ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงบประมาณ 2 (งบ 2) โทร.02-288-5852

– วิเคราะห์ วิจัย จัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมงบดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– วิเคราะห์ จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณงบดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในส่วนของงบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ติดตามผลการจัดสรรและการใช้จ่ายงบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก
– วิเคราะห์จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการ สาธารณชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มงบประมาณ 3 (งบ 3) โทร.02-288-5850 หรือ 02-280-5514

– จัดตั้ง จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงและติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั้งงบปกติ และงบกลางของงบลงทุน 

– วิเคราะห์ จัดสรร โอน เปลี่ยนแปลงและติดตามงบลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– จัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายไตรมาสของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– วิเคราะห์จัดทำข้อมูลการชี้แจงคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา กรรมาธิการ สาธารณชน สื่อมวลชน

7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สส.) โทร.02-288-5845-6 หรือ 02-288-5856-7

– ศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาทางเลือก

– จัดสรรงบประมาณ และการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่สำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย การระบุสถานะและสิทธิของนักเรียน

– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก โอนสถานศึกษาและการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

– การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8. กลุ่มสารสนเทศ (สท.) โทร.02-288-5831 หรือ 02-281-5246

– จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

– การจัดทำรายงานสถิติ รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอสารสนเทศและผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้บริหาร

– ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่บุคคลผู้สนใจ หรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (วท.) โทร.02-288-5836 หรือ 02-281-4940

– กำหนดนโยบายและแนวทางความช่วยเหลือ ร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่มาตรฐานระดับสากล

– จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบุกเบิกแสวงหา ขยายกรอบ และประสานเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

– สร้างองค์ความรู้ด้านต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศ – จัดตั้งและบริหารงบประมาณรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว

10. ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา (ศพข.) โทร.02-288-5831 หรือ 02-281-5246

– จัดทำ พัฒนา ระบบเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรองรับนโยบายรัฐบาล

– จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและนำมาประมวลผล

– ดูแล บำรุง รักษา ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อม Software และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและยังไม่มีในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น Big Data