สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2558

สารบัญ
คำนิยาม
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 1    จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2554 – 2558
และ แผนภูมิที่ 1 จำนวนโรงเรียนนักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2554 – 2558
ตารางที่ 2    จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2554 – 2558
และแผนภูมิที่ 2 จำนวนนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2554 – 2558
ตารางที่ 3    จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 3  จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นและเพศ ต่อประชากรจำแนกรายอายุและเพศ ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 4    จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 4 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2554 – 2558


ข้อมูล ปี การศึกษา 2558 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 5   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 6   จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 7   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 8   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 9   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภท เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนและห้องเรียนจำแนกตามประเภทโรงเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2558
ารางที่ 13 จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 14 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2558  (แก้ไข 17/11/58)
ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส รายชั้น ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกรายชั้น
ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 17 จำนวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทาง ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 18 จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกรายชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 20 จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 21 จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2558


ข้อมูลสิ้นปี การศึกษา 2557 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 22 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 23 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 25 จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 27 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียนจำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 28 จำนวนนักเรียนติด G และที่มีเลข ปชช.คาดว่าจะผิด จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 29 จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 30  จำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทโครงการและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558


ข้อมูลปี การศึกษา 2558 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 31 จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกรายชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 33 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 34 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 35 จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 36 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2558  (แก้ไข 17/11/58)
ตารางที่ 37 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกตามเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2558  (แก้ไข 17/11/58)
ตารางที่ 38 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภท และเพศ ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 39 จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน
จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 40 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกตามวิธีการเดินทาง
ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 41 จำนวนข้าราชการครูสายบริหารที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ
ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 42 จำนวนข้าราชการครูสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ
ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 43 จำนวนข้าราชการครูสายบริหารและสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
และเพศ ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 44 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 45 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 46 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 47 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ
จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 48 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ
จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 49 จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุและเพศ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 50 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมินจำแนกตามเกณฑ์ รายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 51 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียนจำแนกรายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 52 จำนวนนักเรียนติด G จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 53 จำนวนนักเรียนจำแนกตามโครงการประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 54 จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า น้ำประปา และแหล่งน้ำ จำแนกตามเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 55 จำนวนโรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต จำแนกตามสื่อและเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

โหลดทุกตาราง