แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน