สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-281-4412 โทรสาร : 02-281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com