สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552

สรุปสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552
สารบัญ
คำนำ 
คำนิยาม 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา
ตารางที่  1  สรุปจำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2548 – 2552
ตารางที่  2  จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2548 – 2552
ตารางที่  3  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน  รายชั้น ปีการศึกษา 2548 – 2552
ตารางที่ 3.1กราฟ  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน  รายชั้น ปีการศึกษา 2548 – 2552
ตารางที่  4  จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2547 – 2551
ตารางที่  4.1 กราฟ จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2547 – 2551
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2552
ตารางที่  5  สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552
ตารางที่  6  จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และห้องเรียน จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2552
ตารางที่  7 – 9  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ตามระดับชั้นที่เปิดสอน ตามสังกัดเดิม ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 10  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น  ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 11  จำนวนนักเรียนแยกตามประเภทโรงเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 12  จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายอายุ ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 13  จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 14  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส  จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส  ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 15  จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 16  จำนวนนักเรียนจำแนกตามวิธีการเดินทาง ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 17  จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกตามชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 18  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูง ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 19 – 20  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวุฒิทางการศึกษาและจำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2552
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  สิ้นปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 21  จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 22  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
ตารางที่ 23  จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น
ตารางที่ 24  จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายชั้น
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2552 รายเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 25  สรุปจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา    2552
ตารางที่ 26  จำนวนนักเรียน และห้องเรียน แยกชั้น และเพศ รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียน แยกตามชั้น รายสังกัด รายเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 28 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 29 จำนวนโรงเรียน จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 30 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทและระดับชั้น ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 31 จำนวนโรงเรียนและนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท เพศ ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 33 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 34 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกตามวิธีการเดินทาง ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 35 จำนวนตำแหน่งข้าราชการครูสายผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2522
ตารางที่ 36 จำนวนตำแหน่งข้าราชการครูสายงานการสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 37 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 38 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2551