สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2549

สารบัญ
คำนำ
คำนิยาม
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2546-2549
ตารางที่ 1สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2546 – 2549
ตารางที่ 2จำนวนห้องเรียน และนักเรียน ปีการศึกษา 2546 – 2549
ตารางที่ 3จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2546 – 2550
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 4สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 5จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน / ระดับชั้นที่เปิดสอน / สังกัดเดิม ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 6จำนวนโรงเรียนจำแนกตามสังกัดเดิม ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 7จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายอายุ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 8จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 9จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส  จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส  ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 10นักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 11จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 12จำนวนนักเรียน จำแนกตามวิธีการเดินทาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 13จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกตามชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 14จำนวนข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2549
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  สิ้นปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 15จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 16จำนวนนักเรียนออกกลางคัน แยกตามชั้นเรียน เพศ และสาเหตุ ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 17จำนวนนักเรียนออกกลางคัน/การคงอยู่ของนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 18จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2548
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2549 รายเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 19สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา    2549
ตารางที่ 20จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 21จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด(ตามจำนวนนักเรียน) ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 22จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน และเพศ  ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 23จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม  จำแนกตามประเภทและระดับชั้น ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 24จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม  จำแนกตามระดับชั้น เพศ ห้องเรียนร่วมและห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 25จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส  จำแนกตามประเภทและเพศ ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 26จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่เกณฑ์ามาตรฐาน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 27จำนวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริง จำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2549 
ตารางที่ 28จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2549 
ตารางที่ 29จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2548 
ตารางที่ 30จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2549