สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ตาราง/รายการ

ตารางที่ 1.1 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2548 จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ
ตารางที่ 1.1.2 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2548 จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ
ตารางที่ 1.2 จำนวนนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ และห้องเรียน ที่ อบต.จัดสอนในโรงเรียน
ตารางที่ 1.3 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 1.4 จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 1.5 ข้อมูลพื้นฐานจำนวน น.ร., ห้องเรียน, ครู ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 1.6 จำนวนโรงเรียนที่เปิดสอนชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 1.7 จำนวน ร.ร. จำแนกตามที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2548 จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ
ตารางที่ 1.11 จำนวน ร.ร.ที่พิการเรียนร่วม
ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุและเพศ ปีการศึกษา 2547
ตารางที่ 3.1 การจัดชั้นเรียนและนักเรียนพิการ ,กลุ่มพิเศษ ปี 2547 แยกตามชั้น
ตารางที่ 3.2 การจัดชั้นเรียน/นักเรียนพิการ ,กลุ่มพิเศษ ปี 2547 แยกตามความพิการ
ตารางที่ 4 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กม.ที่เข้าเรียนแล้ว
ตารางที่ 6.1 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน อาหาร
ตารางที่ 6.2 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน อาหาร
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนที่ขอรับทุนอุดหนุน สำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล
ตารางที่ 8.1 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก/ส่วนสูงต่ำกว่าเกณท์ จำแนกตามเพศ/ชั้นเรียน
ตารางที่ 8.2 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณท์ จำแนกตามเพศ/ชั้นเรียน
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จำแนกตามชั้นและเพศ
ตารางที่ 10 จำนวนเด็กด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทและเพศ ปีการศึกษา 2547
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกตามชั้นและลักษณะที่พัก
ตารางที่ 12 จำนวนอัตรากำลังครู (จ.18) ในสถานศึกษา
ตารางที่ 13.1 จำนวนข้าราชการงครูและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานจริง แยกตามสายงานตำแหน่ง วิทยฐานะ
ตารางที่ 13.2 จำนวนข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานจริง แยกตามระดับชั้นที่สอน วุฒิทาง กศ.
ตารางที่ 14 จำนวนครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราว แยกตามวุฒิและประเภทเงิน
ตารางที่ 15 จำนวนน.ร.ในสถานศึกษานอกสังกัด สพฐ. แยกตามการเปิดสอนและวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 15.1 จำนวนนักเรียนซ้ำชั้น จำแนกตามสาเหตุ (สำหรับร.ร.ที่ใช้หลักสูตรประถม2521
ตารางที่ 15.2 จำนวนนักเรียนซ้ำชั้น จำแนกตามรายวิชา (สำหรับร.ร.ม.ต้น 2521 ปรับ 2533)
ตารางที่ 15.3 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตารางที่ 16.1 ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2547
ตารางที่ 16.2 ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2547
ตารางที่ 16.3 ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2547
ตารางที่ 17.1 ผลการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1,2,3 ปีการศึกษา 2547
ตารางที่ 17.2 ผลการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2547
ตารางที่ 18 แผนการรับนักเรียน ปี 2548 จำแนกตามเพศ
ตารางที่ 19.1 จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปี 2547 จำแนกตามระยะเวลาที่เรียน
ตารางที่ 19.2 จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปี 2547 จำแนกตามระยะเวลาที่เรียน
ตารางที่ 19.3 จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ปี 2547 จำแนกตามระยะเวลาที่เรียน
ตารางที่ 20.2 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จำแนกตามสาเหตุ
ตารางที่ 21.1 แนวโน้มการออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ และรายชั้น
ตารางที่ 22.2 จำนวนนักเรียนจบ ม.3 ที่ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตารางที่ 22.3 จำนวนนักเรียนจบ ม.6 ที่ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตารางที่ 23.1 จำนวนประชากรไม่ได้เข้าเรียนรายอายุ
ตารางที่ 23.2 จำนวนประชากรไม่ได้เข้าเรียนจำแนกตามสาเหตแยกเพศุ
ตารางที่ 24.1 จำนวนประชากรพิการ
ตารางที่ 25.1 จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจำแนกตามสาเหตุ
ตารางที่ 25.2 จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 25.3 จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
ตารางที่ 26.1 การตรวจพินิจข้อมูลในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตารางที่ 26.2 การตรวจพินิจข้อมูลในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตารางที่ 27.1 จำนวนนักเรียนที่ อบต.จัดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ จำแนกตามเพศและชั้นเรียน
ตารางที่ 31.4 จำนวนโรงเรียนตามโครงการพระราขดำริ หรือเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ตารางที่ 31.6 จำนวนโรงเรียนที่มีแหล่งน้ำ และสภาพการใช้น้ำ
ตารางที่ 31.10 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา จำแนกตามที่ตั้ง
ตารางจำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภทและโครงการต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
ตารางจำนวนโรงเรียน จำแนกตามกิจกรรม IT
ตารางจำนวนคอมพิวเตอร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ IT
ตารางข้อมูลทั่วไปรายโรง ส่วนที่ 1
ตารางข้อมูลทั่วไปรายโรง ส่วนที่ 2
ตารางที่ ข้อมูลทั่วไปรายโรง ส่วนที่ 3
ตารางที่ ข้อมูลทั่วไปรายโรง เกี่ยวกับการพัฒนา IT
ข้อมูลสรุประยะที่ 1 ปีการศึกษา 2548
ข้อมูลสรุประยะที่ 2 ปีการศึกษา 2547
ตารางอัตรากำลังครู ตาม จ.18 ตามขนาดโรงเรียน