สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2557

สารบัญ
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 1    จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2553 – 2557
และ แผนภูมิที่ 1 จำนวนโรงเรียนนักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2553 – 2557
ตารางที่ 2    จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2553 – 2557
และแผนภูมิที่ 2 จำนวนนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2553 – 2557
ตารางที่ 3    จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2553 – 2557
แผนภูมิที่ 3  จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นและเพศ ต่อประชากรจำแนกรายอายุและเพศ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 4    จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2552 – 2556
แผนภูมิที่ 4 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2552 – 2556
ข้อมูล ปี การศึกษา 2557 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 5   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 6   จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 7   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 8   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 9   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภท เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนและห้องเรียนจำแนกตามประเภทโรงเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 13 จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 14 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 17 จำนวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทาง ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 18 จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกรายชั้นและลักษณะที่พัก ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 20 จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 21 จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสิ้นปี การศึกษา 2556 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 22 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 23 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 25 จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายชั้น ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ รายชั้น ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 27 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียนจำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 28 จำนวนนักเรียนติด G และที่มีเลข ปชช.คาดว่าจะผิด จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 29 จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลปี การศึกษา 2557 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 30 จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 31 จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกรายชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 33 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 34 จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 35 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 36 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกตามเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 37 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภท และเพศ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 38 จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน
จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 39 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกตามวิธีการเดินทาง
ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 40 จำนวนข้าราชการครูสายบริหารที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ
ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 41 จำนวนข้าราชการครูสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ
ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 42 จำนวนข้าราชการครูสายบริหารและสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
และเพศ ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 รายเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 43 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 44 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 45 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 46 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ
จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 47 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ
จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 48 จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุและเพศ ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 49 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมินจำแนกตามเกณฑ์ รายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 50 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียนจำแนกรายเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 51 จำนวนนักเรียนติด G จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557
โหลดทุกตาราง