รายงานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบ Video Conference)

1. การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566


2. การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566


3. การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566


4. การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566