การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Read more

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

———&#82

Read more

การประชุมสัมมนาผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Read more

ชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

สามารถรับชม Video ได้ที่ล

Read more

การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูล แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more