การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท แขวงวงศ์สว่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจั

Read more

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

———&#82

Read more