การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดต่างๆ ของรัฐสภา

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นฝ่ายเลขานุการ ในภารกิจ การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รัฐสภา ชุดต่างๆ ดังนี้

-จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

-จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการ ด้านทรัพยากรบุคคล  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2567

-จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

-จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ซึ่งคาดว่าจะเข้าชี้แจงในวันที่ 5 มีนาคม 2567

โดยได้รับการสนับสนุนการจากผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสำนัก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน