ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน โรตารีสากล ภาค 3350

โรตารีสากล ภาค 3350 ได้ดำเนินโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนฯ เพื่อให้เยาวชนไทยและต่างชาติได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยในปี 2566 – 2567  โครงการฯ เปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ อายุระหว่าง 15 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 18 ปี  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 (เกิดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2552) ซึ่งจะเริ่มสอบในเดือนตุลาคมนี้

จุดประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนกับครอบครัวต่างชาติซึ่งอยู่ในความดูแลของสโมสรโรตารีท้องถิ่นนั้น ๆ ในขณะเดียวกันรับเยาวชนแลกเปลี่ยนต่างชาติได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนในโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพฐ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ไทย ทั้งนี้ โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนฯ มีขอบเขตดูแลในภาคกลาง ตั้งแต่กรุงเทพฯ, นนทบุรี ปทุมธานี, อ่างทอง อยุธยา สิงห์บุรี นครนายก  สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารคำแนะนำและใบสมัครที่แนบ