แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย นาย วิโรจน์ ธานมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มแผนและโครงการ สนผ. สพฐ.ศธ.