รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2566