การกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Read more

รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม

Read more