ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานติดตามสถานศึกษาย้อนหลัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการติดตามสถานศึกษา