แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ 7 จังหวัด 16 เขตพื้นที่การศึกษา