การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565