รายงานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบ Video Conference)

1. การประชุม ผอ.สพท. ทั่ว

Read more

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำ แผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

รับชมบันทึกการถ่ายทอดสดกา

Read more

รายงานผลการวิจัยการออกแบบแนวทางการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน สังกัด สพฐ.

Read more

จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)

Read more

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Read more

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Read more