การกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน