รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2566