เอกสารการประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา

เอกสารการประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา

>> โปรดดาวน์โหลดเอกสารการประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทาง

การดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564