บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) 2566

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้ของ สพฐ. กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศ ประจำปี 2566