รวมกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรอื่นนอกจากรัฐ (ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒)

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั

Read more

แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

Read more