การประชุมสัมมนาผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Read more

ชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

สามารถรับชม Video ได้ที่ล

Read more

การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูล แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

Read more