บุคลากร

นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ

ปี 2563 1 ต.ค. 63 – ปัจจุบัน                เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 18 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63       เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562 18 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63        รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562 9 เม.ย. 62 – 17 ธ.ค. 62         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 16 ต.ค. 60 – 8 เม.ย. 62        ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559 15 ธ.ค. 59 – 15 ต.ค. 60       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ปี 2557 2 ต.ค. 57 – 14 ธ.ค. 59          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปี 2554 26 ส.ค. 54 – 1 ต.ค. 57          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปี 2552 28 ก.ย. 52 – 25 ส.ค. 54       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 ปี 2547 22 ธ.ค. 47 – 27 ก.ย. 52        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 ปี 2547 22 ก.ย. 47 – 21 ธ.ค. 47         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 ปี 2546 13 พ.ค. 46 – 21 ก.ย. 49       หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าสองยาง สปจ.ตาก ปี 2533 5 ก.พ. 33 – 12 พ.ค. 46        ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล สปจ.หนองคาย ปี 2529 16 ม.ค. 30 – 4 ก.พ. 33         ครู โรงเรียนบ้านนาทราย สปอ.บึงกาฬ สปจ.หนองคาย ปี 2527 21 ธ.ค. 27 – 15 ม.ค. 30         ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สปอ.เลิงนกทา สปจ.ยโสธร

การฝึกอบรมที่สำคัญ

หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 (25 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2562) จัดโดย หน่วยราชการในพระองค์ 904 หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. 6) ปี พ.ศ. 2562 (ก.พ. – มิ.ย. 2562) จัดโดย สำนักงบประมาณ หลักสูตร วปอ. รุ่น 60 (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 (18 ก.ย. – 22 ต.ค. 2558) จัดโดย สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 (18 ส.ค. 2556 ถึง 8 มี.ค. 2557) จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ตระกูลมงกุฎไทย  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2563 ตระกูลช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช. ) ปี พ.ศ. 2560 ตระกูลมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2554 โทรศัพท์ 0-2288-8989 e-Mail : ampron65@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2508 รับราชการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2531

ประวัติการศึกษา

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

1. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
6. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ปี 2544
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงรุ่นที่ พ/2541
หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2
หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2558
หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง

     – เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี 2554
– เกียรติบัตรผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ระดับดีเยี่ยม
– โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์ปัจจุบัน ดีเด่น จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
– เกียรติบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ
– เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
– โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ ปี 2556
– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด  ประจำปี 2557
– โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557
– เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่องกัน 3 ปี (ปีการศึกษา 2556-2558)
– โล่และเกียรติบัตร โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ประเภทหน่วยงาน ระดับดีเด่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.) ปี 2553
ประถมาภรณ์ช้างเผือก   (ป.ช.) ปี 2558
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2564

โทรศัพท์ 0-2288-5540-1
e-Mail : tanu_vongjinda@hotmail.com

นายวัลลพ สงวนนาม

นายวัลลพ สงวนนาม

นายวัลลพ สงวนนาม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายนิพนธ์ ก้องเวหา

นายนิพนธ์ ก้องเวหา

นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์

นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์

นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์

นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางยุภา เอี่ยมสงวน
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนการศึกษา
นายสุพจน์ แกล้วกล้า
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายโกศิลป ดวงใจ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางปัทมา ปันทวังกูร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางชื่นใจ กระแสสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
นางปัทมา ปันทวังกูร
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 1
นายสุพจน์ แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 2
นายอัครเดช สีมาพลกุล
รักษาการกลุ่มงบประมาณ 3
นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายโกศิลป ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ
นางยุภา เอี่ยมสงวน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
นางชื่นใจ กระแสสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางนุชนาฎ อ่างแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล
พนักงานธุรการ ส๔
นายศิลา อ่างทอง
พนักงานธุรการ ส๔
นางกนกภรณ์ จันทร์ชัยภูมิ
พนักงานธุรการ ส๔
นางนัยนา สุขวิบูลย์
พนักงานธุรการ ส๔
นายวรเทพ มงคลแท้
พนักงานธุรการ ส๔
นางสาวกฤตยา ตองติน
พนักงานธุรการ ส๔
นายอรรณพ จอกรบ
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์
พนักงานบันทึกข้อมูล
นายนิติพงษ์ โสภา
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม
พนักงานธุรการ
นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจรินทร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุนิสา ขำทัศน์
พนักงานธุรการ
นางปัทมา ปันทวังกูร
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ
นางสุชาดา คล้ายทอง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นายวิโรจน์ ธานมาศ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นางสาวภาวนา ช้างใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายมงคล สมเจตนา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางรุจยา อินต๊ะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายปภังกร สุวรรณแปง
พนักงานธุรการ
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 1
นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวปพิชญา พุฒนา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
พนักงานธุรการ
นายสุพจน์ แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 2
นางทัศนีย์ วัชราไทย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
นายสัณห์ไชย พลรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายอาณากร รอดมุ้ย
พนักงานธุรการ
นายอัครเดช สีมาพลกุล
รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มงบประมาณ 3
นายชิดชัย ขยายวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวมิลตรา สมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาววิสา คำบุตร
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย
พนักงานธุรการ ส๔
นายเอนก อินเป็ง
เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นางสาวจีระนันท์ จดชัยภูมิ
พนักงานธุรการ
นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี
พนักงานธุรการ
นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวณภาภัช เพชรไทย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นายสราวุฒิ แพทย์ประสาท
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติ
นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นางสาววรัญรดา รัตนบุรี
พนักงานธุรการ
นายไกรเชษฐ์ ชุ่มเชย
พนักงานธุรการ
นายโกศิลป ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ
นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม
พนักงานธุรการ
นางยุภา เอี่ยมสงวน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นางดารากร เพ็ญศิริ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวอาริสา หมีดเส็น
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีวีระ พัฒนทวีลาภ
พนักงานธุรการ
นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายฐาปน ชูชื่น
พนักงานธุรการ ส๔
นายสราวุฒิ แทนสูงเนิน
พนักงานธุรการ