HOME

Slider

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด…


ข่าวประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566
/ ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รวม 7 ด้าน คือ 1) การจัดการ
ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”
/ ประกาศ

ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

(15 ธันวาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิล

ประกาศทั้งหมด…


หนังสือราชการ สนผ.

หนังสือราชการทั้งหมด…


ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ